Nefron – historia

Izba Gospodarcza Medycyna Polska jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 1995 roku z inicjatywy organizatorów prywatnego sektora usług medycznych. Jest członkiem Krajowej Izby GospodarczejDziałalność IGMP reguluje ustawa o izbach gospodarczych z 30 kwietnia 1989 roku.

IGMP uważnie śledzi bieżącą sytuację dotyczącą funkcjonowania gospodarki. Ponadto, jako organ uprawniony do opiniowania projektów rozwiązań reaguje na rozstrzygnięcia niekorzystne dla systemu ochrony zdrowia. Izba uczestniczy w przygotowaniu i ocenie wdrażania aktów prawnych a także dba o zapewnienie właściwych warunków finansowania zakładów opieki zdrowotnej.

W czerwcu 2008 roku, na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Medycyna Polska, powołano do życia Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska, która od 2009 roku działa pod nazwą „Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska”. Powołanie do życia organizacji było odpowiedzią na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom nefrologicznym, ustalenia standardów świadczeń medycznych oraz właściwego poziomu ich finansowania. Już w 2008 roku Nefron zweryfikował spójność pomiędzy opisem procedur i wymogami nałożonymi na świadczeniodawców a poziomem finansowania wskazanych usług medycznych. Wynikiem prac Nefron były dwa projekty – „Opis” i „Algorytm” – oba zostały przekazane Krajowemu Konsultantowi w Dziedzinie Nefrologii.

Od 2009 roku do dziś Nefron SNIGMP prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ustalenia standardów i kosztów hemodializoterapii. W trakcie negocjacji z NFZ Nefron reprezentuje stanowisko wszystkich stacji dializ, a nie tylko podmiotów zrzeszonych w Izbie. Dąży do wypracowania rozwiązań korzystnych dla pacjenta, z finansowaniem opartym na rachunku ekonomicznym, pokrywającym rzeczywiste koszty zabiegu. Od ponad dekady NFZ refunduje dializoterapię wg zaniżonych stawek, na co Nefron nie wyraża zgody. Nefron brał udział w rozmowach dotyczących ustalenia opisu procedury dializy. To na skutek wielokrotnych wezwań Izby, NFZ przeprowadził ankietę kosztową dotyczącą wyceny zabiegu. Wspólny zespół negocjacyjny świadczeniodawcy i płatnika był absolutnym precedensem w historii polskiej służby zdrowia. 

Od momentu powstania Sekcja Nefrologiczna zrzesza zarówno publiczne jak i niepubliczne podmioty działające w obszarze usług nefrologicznych. Członkiem Nefron może zostać każdy organizator sektora zdrowia działający w zakresie nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Obecnie w Nefron zrzeszonych jest  już ponad 160 stacji dializ z terenu całego kraju.

Przy Sekcji działa Komitet Naukowy złożony z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju.