Nefron – działalność

Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska jest przedstawicielem podmiotów świadczących usługi w zakresie nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Skupia zarówno publiczne jak i niepubliczne stacje dializ i oddziały nefrologiczne. Działalność Nefron ogniskuje się wokół zapewnienia pacjentom cierpiącym na choroby nerek bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do usług medycznych na najwyższym poziomie. Cel ten można zrealizować po ustaleniu standardów medycznych oraz właściwego poziomu ich finansowania. To dla Nefron priorytet w bieżącej działalności. Jakość leczenia i efektywność terapii nerkozastępczej są długofalowymi celami powołania Nefron.

Nefron aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia i opiniowania aktów prawnych, standardów oraz procedur medycznych. Bierze także udział w projektowaniu i ocenie warunków udzielania świadczeń. Konieczność oparcia funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej na rachunku ekonomicznym wymusza na Nefron działalność zorientowaną na zapewnienie optymalnych warunków finansowania świadczeń medycznych. Nefron SNIGMP dba o jednolitą interpretację obowiązującego prawa i szerokie stosowanie zasad farmakoekonomiki we wszystkich aspektach sektora zdrowotnego, który reprezentuje.

Sposób organizacji usług członków Nefron zorientowany jest na pacjenta, co oznacza wyjątkową troskę o zapewnienie choremu właściwych warunków leczenia. Chorzy na niewydolność nerek to pacjenci wymagający dializ, zabiegów ratujących życie, które muszą być wykonywane do końca życia lub do czasu przeszczepienia narządu. Z uwagi na charakter leczenia nefrologicznego Nefron aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami pacjentów i organizacjami transplantologicznymi.

nefrotest_tytulJednym z celów, jakie stawia przed sobą Nefron SNIGMP jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki i znaczenia nerek dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przekonanie społeczeństwa do regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób nerek  jest jednym z głównych celów zainicjowanej przez Nefron akcji informacyjno-edukacyjnej Nefrotest, w ramach której do stycznia 2018 r. udało się przebadać już blisko 50 tys. osób.